Neuvottelukulttuuri

Onko yritykselläne vahva neuvottelukulttuuri? Onko se mukautuva, avoin, kollegiaalinen, päämäärätietoinen ja kykynevä kilpailemaan ja menestymään kilpailuympäristössä?

Vaikuttaako tämän hetkinen taloudellinen tilanne henkilöstönne työilmapiiriin? Tarvitseeko tiimisi  uutta energiaa, positiivista ajattelutapaa ja uusia työkaluja haasteiden kohtaamiseen?

Scotwork auttaa kohtaamaan nämä haasteet.

"Neuvottelutaitoinen organisaatio" voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin :

Onko neuvottelutaito liiketoimintaosaamisenne ydin kompetensseja? Onko neuvottelutaito yksi esimiesten ydinosaamisalueista, jotta yrityksen tavoitteet saavutetaan? Rohkaiseeko yrityksen kulttuuri avoimeen keskusteluun ristiriidoista? Näkevätkö esimiehet neuvottelun  keskeisenä keinona saavuttaa päämäärät ja huomioida muiden tarpeet?

Millainen on  "hyvä sopimus"? Ymmärtääkö jokainen henkilö yrityksessänne, mitä tarkoittaa hyvä sopimus heidän vastuualueellansa.

Kannustavatko tulospalkkiot hyvän sopimuksen saavuttamiseen? Ovatko myyjät, ostajat ja tuotantohenkilöstö motivoituneita ja palkitaanko heitä parhaan sopimuksen saavuttamisesta? Tukevatko eri järjestelmät samaa päämäärää?

Arvostetaanko liiketoiminnassa pitkäaikaista arvonmuodostusta? Kohdellaanko toimittajia ja asiakkaita partnereina? Kumoavatko lyhyen tähtäimen  suorituskyvyn mittaukset pidemmän tähtäyksen hyödyt?

Hyödynnetäänkö liiketoiminnassa informaatiota ja osaamista viisaasti? Löytyykö järjestelmistä sopimusten taustatiedot vai vain sopimusehdot? Onko yrityksessänne prosesseja, joilla kerätään kvalitatiivista informaatiota aikaisemmista neuvotteluista organisaation myöhempää käyttöä varten.

Onko neuvotteluille yhteinen kieli ja rakenne? Osaavatko eri osastot viestiä tehokkaasti neuvotteluistaan? Onko yrityksessä yhteinen käsitys neuvotteluprosessista? Onko yrityksessä varattu aikaa neuvottelujen jälkeiseen analysointiin ja raportointiin?

Onko teillä tehokas ja määrämittainen neuvotteluihin valmistautumisprosessi? Onko yrityksessä käytäntöjä joilla tuetaan neuvotteluosaamisen kehittymistä.

Onko koko organisaatio sitoutunut tehokkaaseen neuvottelutaitojen kehittämiseen? Osallistuvatko myös johtajat samaan taitojen kehittämisprosessiin kuin heidän tiiminsä? Arvostavatko he valmennusta tiedottamalla siitä osallistujille tehokkaasti etukäteen, seuraamalla jälkikäteen osana toimintasuunnitelmia sekä ottamalla prosessit käyttöön ja mittaamalla tuloksia.

Scotwork tarjoaa täyden konsultointipalvelun yrityksen tai osaston valmentamiseen tehokkaaksi neuvottelevaksi organisaatioksi.

Lisätietoja, tai yhteydenotto